Privacyverklaring

Privacyverklaring Schoonheidssalon Leen nav de GDPR regelgeving
Schoonheidssalon Leen, gevestigd Bergemeersenstraat 84, 9300 Aalst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten geleverd door Schoonheidssalon Leen & Decock Leen. Schoonheidssalon Leen en Decock Leen respecteren de privacy van alle klanten en mogelijk toekomstige klanten en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie, die u ons geeft.

Contactgegevens:

www.schoonheidssalonleen.be  Bergemeersenstraat 84, 9300 Aalst 0476373405

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Leen verwerkt uw persoonsgegevens via schriftelijke klantenfiches doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Schoonheidssalon Leen.

Overzicht van de persoonsgegevens die Schoonheidssalon Leen verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– GSM/Telefoon

– E-mailadres

– Adresgegevens

Na uitdrukkelijke toestemming door u, sturen we op regelmatige basis promoties/acties en algemene info in de vorm van een nieuwsbrief via E-mail. Je kan je uiteraard op eender welk moment uitschrijven. Wij gebruiken het programma mailchimp.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Leen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke behandeling:

– gezondheidsgegevens: het is in sommige gevallen noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen

– indien je jonger bent dan 16 jaar dan is er toestemming van ouders of voogd vereist voor het verzamelen van gegevens en gebruik te maken van een dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Leen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– verwerking van nieuwsbrieven, na uitdrukkelijke toestemming

– u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– u met de juiste producten en technieken te behandelen naargelang uw gezondheid

– adresgegevens voor mensen die aan huis behandeld worden

– het afhandelen van uw betaling

-u te informeren over wijziging van diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Leen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Leen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan striktnodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten: alle persoonsgegevens tot u zich zelf afmeld of vraagt om niet langer opgenomen te zijn in ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Leen deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vb.mailchimp

Daarnaast kan Schoonheidssalon Leen uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan andere derden mits jouw nadrukkelijke toestemming.

Beheer van de website, onderhoud van de website, beantwoorden van e-mails wordt verzorgd door Decock Leen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Leen maakt gebruik van cookies.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het recht om verwijdert te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).

Schoonheidssalon Leen biedt je eveneens de kans om uit te schrijven op nieuwsbrieven.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bewaren in een computerbestand en klantenfiche, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schoonheidssalonleen.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Leen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Schoonheidssalon Leen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons instituut via info@schoonheidssalonleen.be

Indien er toch sprake zou zijn van een datalek, volgen wij de wettelijke procedure in overeenstemming met de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring. Deze pagina werd het laatst geüpdatet op 9 juli 2020.